HeimKampanjerRåd og informasjon om koronaviruset

Råd og informasjon om koronaviruset

Det nye koronaviruset (coronaviruset) blei oppdaga i januar 2020 og ny kunnskap kjem stadig. Korleis kan me førebyggje smitte? Kva bør dei som har vore i utbrotsområda gjera viss dei blir sjuke? Kva for tiltak er det me ikkje tilrår og kvifor? Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i høve til utviklinga av utbrotet og kunnskap om infeksjonen.

Nyttig og oppdatert informasjon finn du folkehelseinstituttet si heimeside (fhi.no).

Ingen nye smittetilfelle i veke

Ikkje påvist koronasmitte i Masfjorden så langt i 2021. Les meir om smittetilfelle i veke 2

 

Vaksineringa går seinare enn me hadde håpa

Koronavaksinasjonen i Noreg har ikkje kome så raskt i gong som me såg føre oss. Dei to fyrste vekene i 2021 har Masfjorden kommune fått tre hetteglas med vaksine. Av desse har me kunna gjeve 18 personar fyrste vaksinedose. Les meir om vaksineringa

Ingen nye smittetilfelle i veke 1

Det er no over to månader utan påvist koronasmitte i Masfjorden. Les meir om smittetilfelle i veke 1.

Vaksineringa har starta

I dag 06.01.2021 vart 12 bebuarar på sjukeheimen vaksinert mot Covid 19. Dette markerer starten på vaksineringa i vår kommune. Les meir om vaksinestarten

Ingen nye smittetilfelle i romjula

Det er snart to månader utan påvist koronasmitte blant innbyggjarar i Masfjorden kommune. Les meir om smittetilfelle i romjula.

Ingen nye smittetilfelle i veke 51

Det er no over 6 veker sidan det var påvist koronasmitte blant innbyggjarar i Masfjorden kommune. Dette er godt nytt når me no nærmar oss julehelga. Les meir om smittetilfelle i veke 51.

Vaksinering mot korona

Koronavaksinen er på veg til Noreg. Masfjorden kommune har utarbeidd vaksineplan, og helseavdelinga er klar til å starte vaksinering så snart me har vaksine tilgjengeleg. Les meir om vaksinering

Ingen nye smittetilfelle i veke 50

Det er no over 5 veker sidan det var påvist koronasmitte blant innbyggjarar i Masfjorden kommune. Les meir om smittetilfelle i veke 50.

Ingen nye smittetilfelle i veke 49

Det er no over 4 veker sidan det var påvist koronasmitte blant innbyggjarar i Masfjorden kommune. Les meir om smittetilfelle i veke 49

Helsetenesta har tilgjengeleg hurtigtestar for korona

Masfjorden kommune vil frå no kunne nytta hurtigtestar for korona.Desse kjem i tillegg til dei vanlege laboratorietestane som me må sende inn. Vårt helsepersonell vurderer kven som treng hurtigtest. Les meir om tilgjengeleg hurtigtestar

Ingen nye smittetilfelle i veke 48

Det er no over 3 veker sidan det var påvist koronasmitte blant innbyggjarar i Masfjorden kommune. Les meir om smittetilfelle i veke 48

Nye smittevernråd frå Masfjorden kommune pr. 24.11.20

Masfjorden kommune gjekk den 6. november ut og tilrådde innbyggjarane å fylje Bergen kommune sine smitteverntiltak. Les meir om oppdaterte smitteverntiltak

Ingen nye smittetilfelle i veke 47

Det er no over 14 dagar det sidan var påvist koronasmitte blant innbyggjarar i Masfjorden kommune. Les meir om smitte og testing denne veka

Ingen nye smittetilfelle i veke 46

Det er for tida stor aktivitet med smittesporing og prøvetaking av coronaviruset ved helsetenesta i Masfjorden kommune. Les meir om testing ved Fensfjordbygg testestasjon

Nye smittevernråd frå Masfjorden kommune

Masfjorden kommune oppmodar innbyggjarane om å følje dei same reglane som Bergen kommune no innfører for å bremse smitteutviklinga i regionen. Les meir om smittevernråd

To nye smitta i Masfjorden kommune

Det er i løpet av torsdag 5. november og fredag 6. november påvist to nye smitta med korona i Masfjorden. Les meir om nye smitta

Ny smitte påvist hjå innbyggjar i Masfjorden

Måndag 26. oktober fekk Masfjorden kommune melding om at det er påvist koronasmitte hjå ein person som er busett i Masfjorden kommune. Les meir om smitte hjå innbyggjar

Teststasjonen for koronatesting er flytta

1. oktober flytta me teststasjonen frå gamle legekontoret til Fensfjordbygg. Koronatesting blir no gjennomført i garasjen på baksida av Fensfjordbygg. Les meir om flytting av teststasjon

Når skal du være heime frå skule/arbeid og testast for covid-19?

Rettleiing for ungdom og vaksne og for barn i barnehage- eller barneskulealder med nyoppståtte luftvegsymptom. Les meir om når du skal vere heime og testing

 Kva er smittekarantene?

Du kan vere smitta utan å ha symptom. Hensikta med karantene er å ikkje smitte andre før du sjølv utviklar symptom. Når du er i smittekarantene skal du halde deg i eigen heim, eller anna bustad, der du ikkje kjem i nærkontakt med andre enn dei du bur saman med til vanleg. Du kan vere ute, og kan gå på tur, men hald god avstand til andre.  Du kan ikkje gå på jobb eller skule, ikkje reise langt , og ikkje ta offentleg transport. Du bør prøve å unngå å gå i butikken, og få andre til å handle for deg. Det er viktig å vere merksam på symptom som feber eller irritasjon i luftvegane, og då ta kontakt med legekontoret for koronatest.

Informasjon frå legekontor og helsestasjon

Legekontoret og helsestasjonen ynskjer å gje eit godt tilbod til alle innbyggjarane, men nokre endringar er det i samband med den pågåande pandemien. Les meir om kva du må gjere når du kontaktar legekontoret og helsestasjonen

Statusrapport om koronapandemien

I kommunen er det førebels ingen bekrefta tilfelle av Covid19 (pr.12.4.). Les meir om statusrappport og resultat av testing

NAV vil sikre arbeidskraft til nødvendige oppgåver

I tillegg til å informere verksemder i denne tida og å sikre at folk får ytingar og hjelp til livsopphald, har NAV også beredskapsansvar for å sikre arbeidskraft til nødvendige oppgåver i samfunnet vårt. Les meir om arbeidskraft til nødvendige oppgåver

Matinnkjøp til sårbare grupper

Har du utfordringar med å skaffe deg matvarer i denne perioden med koronaepidemi,  t.d. om du sitt i karantene, er sjuk eller er i ei risikogruppe, og ikkje har nokon som kan hjelpa deg, vil butikkane og heimetenesta samarbeida for å sikra at alle får skaffa seg matvarer. Du kan ta kontakt med lokalbutikken din og få gjort avtale om utlevering.

Nordbygda senter: 56166050
Nærbutikken Kvingo: 56367125
Nærbutikken Andvik:  91164108
Nærbutikken Sandnes:  46969687
Joker Haugsvær: 56366350

Til foreldre og føresette i Masfjorden kommune om korona-krisa

Først vil vi rette ein stor takk til alle foreldre og barn, som gjer ein ekstrainnsats på heimebane i desse dagar. Vi veit at den nye kvardagen er krevjande, og at mange gjer eit godt arbeid. Les meir om hjelpetelefonar, stengeperiode, tilbod, eksamen og betaling.

Viktig informasjon til arbeidsgjevarar om permitteringar/oppseiingar

Viktig informasjon til arbeidsgivarar i Nordhordland i samband med permitteringar/oppseiingar. Les meir om viktig informasjon til arbeidsgjevarar

NAV har oppretta ein vakttelefon for søknad om krisehjelp

Dersom du treng å kome i kontakt med NAV Fensfjorden for økonomisk sosialhjelp har vi ein vakt-telefon du kan nå oss på. Les meir om vakttelefonen som er 413 97 364

Tilgjengeleg helsestasjons- og skulehelsetilbod under korona-utbrot

Masfjorden helsestasjon føl Helsedirektoratet sine tilrådingar og følgjande arbeid blir prioritert av helsestasjonen og skulehelsetenesta framover. Les meir om arbeid som er prioritert.

Informasjon frå NAV i samband med koronaviruset

Sjukemeldingar - Stengde skular og barnehagar gjev rett til omsorgspeng - Permitteringar - Akuttolk for døve, døvblinde og hørselshemma. Les meir på nav.no

Til føresette og tilsette i barnehagar og skular

Brev frå kommune- og smittevernoverlegen

Informasjon til barn og unge

Helsedirektoratet har laga ein informasjonsfilm om koronaviruset.
Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus.

I YouTube-filmen: https://youtu.be/v1W249tl1vA får du svar på spørsmål som Hermine (13) stiller til Helen (lege i Helsedirektoratet).

Filmen gjev også informasjon som er viktig for voksne.

Lurer du på om du kan vere smitta

Ta kontakt med Masfjorden legekontor tlf: 56 16 63 00 eller legevakt 116 117 for å avtale oppfølging. Det er viktig at du ringer først!

Særlege råd for besøk på sjukeheimen

Bebuarar på Masfjorden sjukeheim er særleg utsette for smitte av denne typen, og vil med helse svekka av andre årsaker kunna verta hardare råka enn dei fleste andre. Helsedirektoratet har komme med særlege råd for besøk til denne typen institusjonar. Kort oppsummert er rådet at ein ikkje dreg på besøk dersom ein:

  • I løpet av dei siste 14 dagane har vore i område med vedvarande spreiing av Korona/Covid-19.
  • I løpet av dei siste 14 dagane har vore i nærkontakt med person som er stadfesta smitta av Korona/Covid-19.
  • I løpet av dei siste 14 dagane har hatt teikn til luftvegsinfeksjon.

Her kan du lese heile brevet frå Helsedirektoratet (pdf)

 

På denne sida vil det kome fortløpande og oppdatert informasjon som gjeld koronaviruset.


Sist oppdatert: 15.01.2021
Publisert: 14.02.2018