HeimNyhendeKunngjering av framlegg

Kunngjering av framlegg

Formannskapet har i sak 107/2023 i møte den 16.11.2023 gjort følgjande samrøystes vedtak:

Framlegg til revidert reguleringsplan for Liarinden vert lagt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan og bygningslova sin § 12-10.

Det vert vist til revidert plankart av 05.09.2023 og reviderte føresegner av 02.10.2023.»

 

Revidert plankart og reviderte føresegner er lagt ved dette brevet.

Det vert vist til vedlagde søknad frå ARD Arealplan dagsett 05.10.2023 som nærmare skildrar reguleringsendringane, samt saksframlegget.

 

Masfjorden kommune ber om at eventuelle merknader til planendringane vert sendt til Masfjorden kommune (post@masfjorden.kommune.no) innan 30.12.2023.

 

Her kan du lesa pdf-filene: 

 

Revidert plankart reguleringsplan for Liarinden 
Søknad om mindre reguleringsendring, framlegg frå formannskapet (16.11.23)
Søknad om reguleringsendring, framlegg til reviderte føresegner
Endring etter forenkla prosess (05.10.23) 

 

 

Dersom de har spørsmål i saka, kontakt assisterande rådmann Sveinung Toft.

 


Sist oppdatert: 17.11.2023
Publisert: 17.11.2023