HjemNyhendeKunngjering av godkjent interkommunal plan for sjøsona i region Nordhordland

Kunngjering av godkjent interkommunal plan for sjøsona i region Nordhordland

Vedtaket er heimla i plan- og bygningsloven §§ 9-3 og 11-15.

Godkjenningsvedtaket vart gjort i samsvar med semje i meklingsmøte med Statsforvaltaren i Vestland den 25.09.2023 på Statens Hus i Bergen.


Følgjande plandokument vert med dette gjort tilgjengeleg:

 

Plankart redigert 13.11.2023

Planskildring dagsett 03.10.2023

Planføresegner av 03.10.2023

Framlegg frå det interkommunale planutvalet (IKPU)

Saksframlegg med vedtak i kommunestyret den 26.10.2023

Kunnskapsgrunnlag inkludert konsekvensutgreiing

 

 

Vedtak som er gjort etter § 11-15 kan ikkje påklagast.

 

Planområdet til den interkommunale planen omfattar sjøareala i kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal og gjeld i hovudsak berre for sjøområda. Det vil seia frå flomålet i elveosar og ned til og med sjøbotn. Ein interkommunal plan er ei samansetting av fleire sjølvstendige kommunale planar.


Sist oppdatert: 15.12.2023
Publisert: 15.12.2023