HeimNyhendeKunngjering om utlegging av eigedomsskattelister for 2022

Kunngjering om utlegging av eigedomsskattelister for 2022

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eigedomsskatt for 2022 (sak 067-2021),og med heimel i eigedomsskattelova § 15, legg Masfjorden kommune ut eigedomsskatteliste for skatteåret 2022 til offentleg ettersyn i tre veker frå den 01.03.2022. Lista viser dei skattepliktige eigedommar med angiving av fakturamottakar, eigedomsskattetakstar, skattesats og utregnet eigedomsskattebeløp for 2022.
Du kan sjå den samla oversikta i eigendomsskattelista (pdf)

Skattelista er i tillegg lagt ut på servicetorget.

Klage

Klage på fastsett eigedomsskattetakst kan framsetes kvart år i forbindelse med den årlege utskrivinga av eigedomsskatt dersom det ikkje er klaga på same grunnlag tidlegare år. Skriftleg klage sendes til Masfjorden kommune innan seks veker, rekna frå den dagen utskrivingsvedtaket (eigedomsskattesetelen) blei sendt skattytaren, eller frå eigedomsskattelistene blei offentleggjort (seinast 12. april 2022).
 
Eigedomsskatten skal betalast til forfall sjølv om det er sendt inn klage.


Tekst: Svein Viktor Ellingbø


Sist oppdatert: 07.03.2022
Publisert: 25.02.2022