HeimNyhendeOpning for besøk til bebuarar ved Masfjorden sjukeheim

Opning for besøk til bebuarar ved Masfjorden sjukeheim

Med bakgrunn i dette og etter vurdering frå helse- og omsorgsleiar og kommuneoverlege, set ein no i verk følgjande regler for besøk ved Masfjorden sjukeheim, gjeldande frå 15. mai.

Bebuarar kan no få ta imot besøk av pårørande utandørs i hagen og ved besøksrom inne. Ved besøk inne vil ein kunne møtast på arbeidsstova/fellesstova som har eigen inngang frå parkeringsplass.

Følgjande smittevern-reglar må ivaretakast for besøk ved institusjonen:

  • Pårørande som har vore i land utafor Norden, eller har hatt symptom med feber, sår hals og hoste dei siste 14 dagane, kan ikkje kome på besøk.
  • For å lette arbeidet med eventuell smitte-sporing, om smitte skulle kome inn i sjukeheimen, må det dokumenterast i pasienten sin journal og eiga besøksbok kven som har vore på besøk.
  • Besøkjande må vaske/sprite hendene før og etter besøket. Sjukeheimen legg til rette for at handsprit er tilgjengeleg.
  • Her som elles i samfunnet må alle halde minst 1 meters avstand til tilsette og til bebuar.
  • Kvar pasient kan maksimalt ta imot 2 besøkjande ved kvart besøk og 1-2 besøk kvar veke.
  • Kvart besøk kan vare maksimalt 30 minutt.
  • Skulle ein bebuar verte alvorleg sjuk, vil eigne reglar for besøk framleis gjelde.
  • Pårørande må avtale tidspunkt for besøk med sjukeheimen på førehand, og må vente ute til personale følgjer bebuar ut evt. losar besøk inn.
    Tlf. 56166500/41617509

Helsedirektoratet har varsla at dei vil kome med rettleiar for besøk ved sjukeheimar. Når denne er klar, og elles ved behov, vil desse reglane for besøk kunne endrast.

Velkommen til besøk under litt andre tilhøve enn vanleg

 

Tekst: Rolf M. Sleire, tilsynslege og Marit Andersen Nesse, leiar Masfjorden sjukeheim


Sist oppdatert: 10.06.2020
Publisert: 14.05.2020