HjemNyhendePresentasjon av utkast/skisse til reguleringsplan for Botneneset

Presentasjon av utkast/skisse til reguleringsplan for Botneneset

Konkrete synspunkt på innhaldet kan sendast direkte til planleggjar Åshild Blomdal sin e-post; ashild@abo-ark.no innan 25.09.23.

Skisse for Botneneset, ABO Plan & Arkitektur AS

Skisse: Slik kan det koma til å sjå ut i Botneneset. Merk at dette på norverande tidspunkt kun er skisser. Planforslaget er presentert av ABO Plan & Arkitektur AS. 

Det vert understreka at seinare i prosessen vil der ferdige planframlegget verta handsama politisk i formannskapet, og deretter verta sendt ut til offentleg ettersyn i medhald av plan- og bygningslova sin § 12-10. Då vil alle kunna koma med merknader til det konkrete planframlegget med kart, planskildring og føresegner m.v.

 

Her kan de sjå heile presentasjonen av utkast/skisse til reguleringsplan for Botneneset. 

Skisse for beliggenhet, Botneneset, ABO Plan & Arkitektur AS

Skissert kart over område: Her ser ein kvar bustadfeltet er planlagt, sentralt på Sandnes. 
Planforslaget er presentert av ABO Plan & Arkitektur AS. 


Sist oppdatert: 15.09.2023
Publisert: 15.09.2023