HjemNyhendeTilskot til verna kulturminne i Vestland fylke

Tilskot til verna kulturminne i Vestland fylke

Tilskotsordninga skal bidra til å hindre tap av kulturminne og kulturmiljø og sikre kulturminne som bruksressursar, og som grunnlag for kunnskap, oppleving og verdiskaping. Ordninga tek sikte på å gje tilskot til istandsetting av verneverdige kulturminne prioritert av kommunane.

I 2021 var avdelingsdirektøren si vurdering at tilskotsordninga har vore særs vellukka og vil tilrå at tilskotsordninga vert vidareført.

Det vart i 2021 også vedtatt ei mindre justeringar av gjeldande retningsliner, slik at det kan berre søkast om tilskot til faste kulturminne i Vestland som er:

  • prioriterte i kommunal kulturminneplan
  • vurderte av fylkeskommunen som kulturminne av regional verdi eller interesse.

Kulturminne regulert til bevaring/omsynssone etter plan- og bygningslova vert prioriterte. Meir informasjon om tilskotsordninga finn de på vår heimeside Vestland fylkeskommune under tilskotsordningar, Tilskot til verna kulturminne.

 

Søknadsfrist er 1.februar

Vestland fylkeskommune


Sist oppdatert: 13.01.2023
Publisert: 08.12.2022