HeimKultur og fritidDet frivillige kulturlivetSpelemidlar til idrett og kulturbygg

Spelemidlar til idrett og kulturbygg

Kontaktinformasjon

Frank Kvinge, fagleiar kultur - tlf. 56166246, e-post: frank.kvinge@masfjorden.kommune.no

Plan og føresegner
Søknadsprosess og fristar
  • Rullering av kommunedelplan kvart år som kommunestyresak i november/desember.
  • Søkjarar bør vere i kontinuerleg dialog med kommunen slik at nye prosjekt kan bli vurderte i  samband med rullering av kommunedelplanen i november/desember.
  • For idrett og frilufsliv er søknadsfristen til kommunen 1. desember.  Kommunen sin for frist for vidaresending til kulturdepartementet er 15. januar.
  • For kulturbygg er søknadsfristen til kommunen 1. april. Kommunen sin frist for vidaresending til kulturdepartementet er 30. januar.
    Tilskot til kulturbygg i Vestland (pdf)
  • Det er viktig å koma i gang med søknadsprosessen tidleg slik at ein greier å overhalda desse fristane.
  • Masfjorden idrettsråd er ein viktig høyringsinstans når det gjeld prioritering av søknader som vedkjem idrettslag.
  • Informasjon frå fylkeskommunen om spelemidlar og søknadsskjema

Sist oppdatert: 21.02.2020
Publisert: 12.09.2019