HeimNæring og landbrukLandbruk, natur og miljøTilskot og erstatning i landbruket

Tilskot og erstatning i landbruket

Tilskot i landbruket

Ordningar med tilskot i landbruket: www.landbruksdirektoratet.no

Skjema for teknisk, miljø og landbruk

Byggjesak

Byggjesak (www.dibk.no)
Søknad om dispensasjon (skjema.kf.no)

Delesak/Kart og oppmåling

Deling av grunneigedom og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)
Nabovarsel digitalt (www.dibk.no)
Erklæring om rett i fast eigedom (kartverket.no)
Arealoverføring (kartverket.no)
Skøyte (kartverket.no)

Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (pdf)
Krav om samanslåing av matrikkeleiningar (kartverket.no)

Vatn og avlaup

Tilkopling til kommunalt vatn (skjema.kf.no)
Utsleppsløyve frå hus og hytte (skjema.kf.no)

Veg

Søknad om avkøyrsle frå kommunal veg (skjema.kf.no)
Søknad om graveløyve i offentleg veg (skjema.kf.no)
Søknad om dispensasjon frå byggegrense (www.vegvesen.no)

Landbruk

Tilskotsordningar

Landbruksveg

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom (skjema.kf.no)
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom (landbruksdirektoratet.no)
Bakkeplanering - nydyrking (landbruksdirektoratet.no)

Avslag på søknad

Klage på vedtak (skjema.kf.no)

 


Sist oppdatert: 14.11.2018
Publisert: 24.04.2018