Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for flytningtenesta

Leiar:
Rita Ludvigsen, oppvekstleiar - tlf. 56166241 eller 45376315
rita.ludvigsen@masfjorden.kommune.no

Ingvill Molland Hafsås, flyktningmedarbeidar (51% stilling)
Beate Sandnes, flyktningmedarbeidar (50% stilling)
Arbeidet er knytt til koordinering, støtte og sakshandsaming i samband med busetjing av flyktningar

Ansvarsområde
 • Busetje flyktningar i samsvar med gjeldande vedtak i kommunestyret
 • Praktisk hjelp, råd og rettleiing overfor flyktningane
 • Tilby introduksjonsprogram
 • Koordinere og handle saman med offentlege og private organ
 • Samarbeide med NAV Masfjorden
 • Samarbeide med andre instansar for å bidra til norskopplæring, skule/utdanning og arbeid/sysselsetting.
 • Arbeide med integrering
Mål

Våre mål er å leggje til rette for at flyktningane får

 • ta i bruk ressursane dei har med seg frå heimlandet
 • bli sjølvstendige
 • vere aktive deltakarar i det norske samfunnet på lik linje med andre borgarar.
 • bli integrert i sin nye kommune

Dette ynskjer vi å nå gjennom busetting, rettleiing, introduksjonsprogrammet og miljøarbeid. Informasjon om Masfjorden kommune sitt opplæringstilbod for vaksne flyktningar kan ein lese meir om på sida vaksenopplæring. 

Peikararar til ekstern informasjon

Integrering- og mangfaldsdirektoratet sitt introduksjonsprogram (www.imdi.no)


Sist oppdatert: 18.05.2022
Publisert: 02.11.2018