Skulefritidsordninga (SFO)

Masfjorden kommune har etablert skulefritidsordning på kvar av dei tre skulane våre.

Kontaktinformasjon, oppvekstleiar

Rita Ludvigsen, oppvekstleiar
Telefon 56 16 62 41
Post- og besøksadresse:
Kommunehuset, 
Austfjordvegen 2724,
5981 Masfjordnes

Kontaktinformasjon Matre SFO

Post- og besøksadresse :
Matre 6
5984 Matredal

Telefon : 56 16 61 50

Kontaktinformasjon tilsette :
Tone Hatlem, leiar SFO
Tlf: 56166152
E-post : tone.hatlem@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Nordbygda SFO

Post- og besøksadresse:
Fensfjordvegen 474, 5986 Hosteland

Telefon : 56166400, mobil: 94506945

Kontaktinformasjon tilsette :
Margun Sleire, leiar SFO
E-post : margun.sleire@masfjorden.kommune.no

Kontaktinformasjon Sandnes SFO

Post- og besøksadresse :
Austfjordvegen 2634
5981 Masfjordnes

Telefon : 56 16 63 60

Kontaktinformasjon tilsette :
Margrethe Nordland, leiar SFO
E-post : margrethe.nordland@masfjorden.kommune.no

Opningstider og søknadsskjema

Skulefritidsordninga har ope heile året, med unntak av heilagdagar, ei veke om sommaren og på skulen sine planleggingsdagar.

Søknad om opptak, endring eller utmelding i SFO

Skulefritidsordinga har fast opptaksdato for neste skuleår, sett til 1. mars, men det er også mogleg å søkje andre tider på året. Elektronisk søknadsskjema:

Søknadsskjema - ny plass, endring eller utmelding (skjema.kf.no)

Avgjerda er eit enkeltvedtak etter forvaltningslova, og foreldre/føresette har klagerett på vedtaket. Ein kan då nytte kommunen sitt skjema for klage på vedtak (skjema.kf.no)

Vedtekter for skulefritidsordninga

Vedtekter for SFO vedteke av kommunestyret den 21.09.17 (pdf)

Betalingssatsar for SFO
Foreldrebetaling SFO 2023gjeld frå 01.04.2023
Opphald til og med 5,9 timar per veke kr. 634
Opphald 6,0 - 9,9 timar per veke kr. 1 258
Opphald 10,0 - 13,9 timar per veke kr. 1 739

Opphald 14 timar per veke og meir

kr. 2 526

Matpenger

kr. 118

Ekstratimer, SFO

kr. 89

 

 
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %

Ingen husstandar med barn i SFO 1.-4. kl. skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO-plass. Elevar i 5.-7. klasse med særskilde behov skal ha tilbod om gratis SFO-plass.
Elevar i 2.klasse skal få 12 timar gratis SFO frå hausten 2023. 

Søknad om redusert foreldrebetaling

I fylgje SFO-vedtektene er det også høve til å søke om redusert foreldrebetaling i SFO.

Det kan du gjere på same elektroniske skjema som for barnehagen.

Ingen hushald skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO- /barnehageplass.

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage / SFO


Sist oppdatert: 11.11.2020
Publisert: 12.06.2018