Arrangement og elevoppdrag hausten 2020

Alle elevar skal ha fått tilsendt informasjon om møtedag, møtetid, lærar og generell informasjon.

Korona-pandemien

Korona-pandemien vil prega også hausthalvåret.

All ordinær undervisning går tilnærma som normalt, men med forsterka fokus på hygiene og reinhald. Smittevernpraksis frå juni heldt fram: Håndhygiene- avstand- halda seg heime ved teikn til sjukdom.

Elevar nyttar så langt råd eigne instrument/ utstyr. Instrument/ utstyr som blir nytta av fleire vert reingjort av lærar mellom kvar brukar. Alle våre undervisningsrom vil bli vaska av reinhaldspersonale etter undervisning/ før skulestart neste morgon.

Arrangement og oppdrag

Kulturskulen har sterke tradisjonar for å ha mange eigne arrangement  og å bidra på det som rører seg av større og mindre arrangement elles i kommunen/ regionen. Dette har alltid vore viktige arbeidsmål for elevane.

Kulturlivet vil framleis gå på sparebluss og mange av desse tradisjonelle møteplassane for utøving vil ikkje vera der.

Kulturskulen har 40- årsjubileum i år. Dette vil me svært gjerne markera. Planen var å ha ei jubileumsveke i november. No ser me at det er svært usikkert å planleggja eit slikt arrangement slik me hadde tenkt.

Lærarane i kulturskulen har difor bestemt:

40-årsmarkeringa blir digital.

Elevane arbeider mot digitale framføringar i oktober-november.

 1. Livestream- konsertar
  For dei lengstkomne/ eldste  elevane.
 2. «Adresse Masfjorden»
  Videoinnspelingar av elevframføringar som blir sydd saman/redigert og presentert på ein digital kanal. Elevane spelar også i samråd med lærar inn introduksjonar på ca 20-30 sekund  til innslaget ved å presentera seg sjølv, plassen dei bur på, innslaget og ev funfacts. Teatergruppa spelar inn ein smakebit frå framsyninga dei arbeider med: Robin Hood.
  Kunstgruppene presenterer produkt.
 3. CD-utgjeving og digital presentasjon av kulturskulecd-en «High five»
  På Spotify og som handfast cd.
  Innslag frå cd-en kan presenterast  i «Adresse Masfjorden»  og/eller livestream.
  Kunstgruppene blir utfordra til å bidra med kunst i cover-hefte.
 4. Digitale kunstutstillingar?
 5. Jubileumssong?
  Innspeling i studio

Produkta blir presentert gjennom kulturskulen/ kommunen sine digitale kanalar, litt slik som 17. maifilmane i vår. Alle innslag blir kvalitetssikra slik at alle aktørar kjem fordelaktig ut. Kulturskulen vil i september senda ut skjema for foreldreløyve/reservasjon for filming og publisering.

Me ser fram til eit gjevande, om enn annleis, haustsemester.

Med ønskje om godt samarbeid.

17.08.20

Helsing alle lærarane i kulturskulen


Frank Kvinge
Rektor


Sist oppdatert: 18.08.2020
Publisert: 17.08.2020