Masfjorden kulturskule

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon for kulturskulen

Masfjorden kulturskule
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes
Telefon: 56166246
E-post: kulturskulen@masfjorden.kommune.no

Frank Kvinge, kulturskulerektor / fagleiar kultur
Telefon: 97061230
frank.kvinge@masfjorden.kommune.no

Aktivitetsplan

Aktivitetskalender

Tilsette i Masfjorden kulturskule

Namn på lærar

Tlf

Instr/fag

E- postadresse

Haugsdal, Kristin Andvik

91171987

Song, messing

kristin.andvik@masfjorden.kommune.no

Andvik, Siri

94799916

Messing, piano

siriandvik@hotmail.com

Joacim Gjerdevik

91337257

Messing/direksjon

joacim_gjerdevik@hotmail.com

Daae, Ståle

41676928

Band/gitar

stale.daae@masfjorden.kommune.no

Eide, Brynjar Mjanger

92643179

Slagverk

brynjar.mjanger.eide@gmail.com

Kristiansen, Olav

93231752

Direksjon korps

olavtkristiansen@gmail.com

Kvinge, Frank

97061230

Adm, messing, piano,

frank.kvinge@masfjorden.kommune.no

Kvinge, Åsmund

95153879

Gitar, band

åsmund.kvinge@masfjorden.kommune.no

Fernandeo Pineda Lopez

48125878

Saxofon

fpinadalopez@yahoo.com

Midtbø, Åse Tyse Dåe

41803327

Biletkunst

aasedaa23@gmail.com

Nystrand, Endre T

95166022

Slagverk, band, gitar, song

endre.nystrand@masfjorden.kommune.no

Palmer, Anne Marit 

41491116

Biletkunst

amit@online.no

Reknes, Anne Merethe

47413141

Song, messing

anne.merethe.reknes@masfjorden.kommune.no

Skauge, Jon Martin

97794592

Gitar,band

jonmartinskauge@gmail.com

Skauge, Jørn

48203514

Piano

jskauge@gmail.com

Tynning, Inger Marie Håheim

92894188

Direksjon, messing

imht@gulen.kommune.no

Wiik, Kjersti

92663920

Direksjon kor

post@kjerstiwiik.no

Namn på dirigentar

Tlf

 

 

Wiik, Kjersti

92663920

 

post@kjerstiwiik.no

Tynning, Inger Marie Håheim

92894188

 

imht@gulen.kommune.no

Kristiansen, Olav

93231752

 

olavtkristiansen@gmail.com

Kurstilbod

Våre tilbod

Piano                                               
Keyboard
Song    
Messinginstrument
Messing samspelgruppe
Gitar    
El. gitar
El. bass
Slagverk
Pop/rockeband, samspel
Dobro/banjo/ukulele
Trekkspel/torader
Drama 
Visuell kunst/teikne- og malekurs
Studio
Messingaspirant til skulekorpsa
Slagverksaspirant til skulekorpsa
Dirigentar/ instruktørar til kor, korps og grupper

Inn- og utmelding

Inn og utmelding

Innmelding på elektronisk skjema. Hovudopptaket til nytt skuleår skjer i april.

Dersom du allereie er elev i kulturskulen treng du ikkje melda deg på nytt for kvart skuleår, med mindre du ønskjer å delta på andre kurs.
 
Dersom du ikkje ønskjer å fortsetja med det kurset du har dette skuleåret, må
du melda deg av skriftleg til kulturskulen på elektronisk utmeldingsskjema.
 
Påmeldinga gjeld for heile skuleåret, og dersom du ønskjer å slutta midt i året,
må du likevel betala påbegynt semester.
 
Alle får i utgangspunktet undervisning ein gong i veka, dei fleste i grupper.
 
Elevar som søkjer må ordna med eigne instrument til å spela på heime.
Unntaket er skulekorpsaspirantar, då desse får låna korpsinstrument.
 
Elevar som melder seg på samspelkurs og band, vert oppmoda om å
diskutera påmelding med aktuelle medmusikantar.
 
Aspirantopplæringa til skulekorpsa går i utgangspunktet over 1,5 år.
 
Teikne/målekurset har dei siste åra hatt søkjarar frå Matre og Nordbygda, og kursstad har difor vore desse to stadane.

Dramakurset er lagt til helgesamlingar.

Har du ønskje om kurstilbod som ikkje står på lista kan du føra det opp    
under ”merknader” i påmeldingsskjemaet, kanskje me kan få til noko? Viss ikkje veit me i alle høve at interessa er der og kan gjera noko med det til seinare år.

Elevane må sjølv dekka innkjøp av naudsynt opplæringsmateriell (notar,
teikneutstyr etc.). Dette vert betalt saman med kurspengane to gonger i året (haust/vår).

Vaksne kan og søkja, og vil få tilbod dersom ledig kapasitet.

Kjøp av dirigent- og instruktørtenester

Kjøp av dirigent og instruktørtenester

Søknadfristen er 12. april.
Dersom laget ønskjer å halda fram med same timetal som no, er det ikkje naudsynt å søkja på nytt.

Frå 01.08.2022 er satsane:
328,- for barne- og ungdomslag
445,- for vaksne lag

  • Kommunestyret har kommunale satsar oppe til vurdering i budsjettmøte i desember.
  • Undervisningsåret går over 38 veker.
  • Arbeidsoppgåvene til dirigenten/instruktøren vert avtalt mellom styret i laget og dirigenten/instruktøren.
  • Kulturskulen har arbeidsgjevaransvaret, og syter for lønsutbetaling.
  • Det vert sendt ut krav til laga 2 gonger i året.
  • Laga må sjølv dekka reiser for instruktør til/frå øving, eventuelt saman med kulturskulen dersom vedkommande har anna undervisning same dag. Kulturskulen står for utbetaling av dette, og sender refusjonskrav til laga ved semesterslutt.
  • Det er ønskjeleg at seminartimar vert søkt på same måte som dirigent- og faste instruktørtimar, dvs. i forkant av skuleår. Då vert innbetalingskrav sendt samstundes med dirigentrefusjon vår og haust. Ev. overforbruk vert gjort opp ved sesongslutt. Ev underforbruk vert ført over til neste sesong.

Elektronisk skjema finn ein saman med dei andre skjema for kulturskulen på denne sida og sjølvhjelp og innsyn/skjema.

Kva kostar det?

Betalingssatsar for kulturskulen
Satsane gjeld frå 01.08.2023 til 21.07.2024  
Elevbetaling per skuleår - skuleelevar kr. 2 584
Elevbetaling per skuleår - vaksne elevar (etter vidaregående) kr. 3 877
Lagsbetaling for barne- og ungdomslag per time kr. 340
Lagsbetaling for vaksne lag per time kr. 461

Lagsbetaling gjeld kor, korps og grupper som kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen

Søskenmoderasjon i kulturskulen er 30%

Redusert eigenbetaling

Redusert eigenbetaling i kulturskulen

Hushald med inntekt lågare enn den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar - brutto per år - kan søkje kulturskulen om redusert eigenbetaling, inntil 50% av gjeldande sats, for barn opp til 16 år med plass i kulturskulen.

Frå 1.august 2022 er denne summen kr. 583 650 pr. år. Prosentvis reduksjon vert gjeve etter denne stigen:

kr. 583 650 - 550 000 - - 10% reduksjon

kr. 549 999 - 510 000 - - 20% reduksjon

kr. 509 999 - 470 000 - - 30% reduksjon

kr. 469 000 - 430 000 - - 40% reduksjon

Under kr. 430 000 - - - - -50% reduksjon

Med søknaden må det følgja skatteoppgjer/ likning for hushaldet for førre kalenderår. Frist for å søkja er 1. september. Som hovudregel gjeld søknaden ut skuleåret. Søknadsskjema finn du under Elektroniske skjema.

Vedtekter

Vedtekter (pdf)

Rammeplan for kulturskulen

Her finn du Norsk kulturskoleråd sin rammeplan - (www.kulturskoleradet.no)

Elektroniske skjema

Elektroniske skjema for kulturskulen

Opptak og utmelding i kulturskulen
Søknad om redusert eigendel i kulturskulen
Kjøp av dirigent- og instruksjonstenester
Avslag på søknad - klage


Sist oppdatert: 18.09.2023
Publisert: 01.06.2018