HjemOppvekst og undervisningFensfjorden PPT (Pedagogisk psykologisk - teneste)

Fensfjorden PPT (Pedagogisk psykologisk - teneste)

Frå 1. januar 2022 er Masfjorden kommune del av eit interkommunalt samarbeid om PP-tenesta, med Fedje, Gulen og Austrheim. Austrheim kommune blir vertskommune for Fensfjorden PPT.

Kontaktinformasjon for Fensfjorden PPT

Telefon: 56162000
Postadresse: Sætremarka 2, 5943 Austrheim
E-post: post@austrheim.kommune.no
Eller bruk:
eDialog - sikker innsending av dokument til Fensfjorden PPT (lenke til innlogging)

 • Audhild Kolås, leiar/ pedagogisk- psykologisk rådgjevar
 • Hanne Britt Vikebø, logoped
 • Gro Sandnes, pedagogisk- psykologisk rådgjevar/logoped
 • Erlend Torset, pedagogisk - psykologisk rådgjevar
 • Mariann Litleskare, pedagogisk- psykologisk rådgjevar
Kva gjer PPT?

Barn/elevar kan på eit eller anna tidspunkt i utdanningsløpet trenge ekstra hjelp og støtte i kortare eller lengre periodar. Døme på særskilte behov kan være:

 • språk- og kommunikasjonsvanskar
 • konsentrasjonsvanskar
 • sosiale- og emosjonelle vanskar
 • åtferdsvanskar
 • syn- og høyrslevanskar
 • lærevanskar eller fagvanskar
 • lese- og skrivevanskar
 • matematikkvanskar
 • ulike typar utviklingsvanskar

Barnehagelova og Opplæringslova fortel ikkje kva særskilte behov som kvalifiserer til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Det er ikkje avgjerande med diagnose, og PPT må vurdere i kvart enkelt tilfelle kva som er behovet.

PPT skal også gjere sakkunnige vurderingar ved søknad om tidleg eller utsett skulestart og spesialundervisning for vaksne med særskilte behov.

Les meir på utdanningsdirektoratet si side (www.vestlandfylke.no)

Korleis arbeider vi på PPT-kontoret?

Fensfjorden PPT er tett på barnehagane og skulane, og møter jamleg i oppveksteininga sine ressursteam. Vi arbeidar saman for å utvikle tilbodet til born og elevar og drøfter tiltak både på individ- og systemnivå.

Tiltaka kan vere innanfor det ordinære barnehagetilbodet/opplæringstilbodet. Dersom barnet eller eleven sine behov ikkje kan løysast innanfor det ordinære, kan PPT gjere ei sakkunnig vurdering ved å kartleggje barnet sine utfordringar, og uttale seg om behova.

Har du eit born som ikkje har eller kan få utbytte av barnehagetilbodet/opplæringstilbodet, kan han eller ho ha rett til spesialundervisning. Hos den vaksne er kravet at det tilbodet ein set i gang, skal gjere ei vesentleg endring for personen.

Korleis får ein hjelp?
 • Ta kontakt med barnehage/skule, slik at utfordringa kan drøftast i ressursteamet. 
 • Barnehage eller skule gjer sine undersøkingar og prøvar ut tiltak.
 • Dersom tiltaka ikkje hjelper barnet ditt, tar barnehagen/skulen kontakt med PPT og drøftar saka i eigne møte. PPT gjev råd om vidare tiltak, og vurderer eventuelt behovet for spesialpedagogisk hjelp eller spesialundervisning. I ei sakkunnig vurdering, som byggjer på kartlegging av barnet sine styrker og utfordringar, vert det gjeve råd til kva type tilbod barnet ditt bør få.
 • Som føresett vert du etter tilmelding kalla inn til ei inntakssamtale, der ein går gjennom utviklingshistoria til barnet, innhaldet i tilmeldinga og legg plan for løpet vidare.
 • Dersom den sakkunnige vurderinga konkluderer med rett til spesialpedagogisk hjelp/spesialundervisning, skal føresette sende søknad til barnehagen/skulen – dette vil den enkelte eining gje nærare opplysningar om.
Tilmelding til PPT

Tilmelding til PPT:

Skjema for tilvisning, barnehage (multiform.kf.no)  
Skjema for tilvisning, skule (multiform.kf.no) 

 

Innmelding av systemsaker (for barnehagane og skulane):
Skjema for systemsaker (pdf)

Skjem for systemsaker kan sendast pr. post til Sætremarka 2, 5943 Austrheim eller via E-dialog

Logopedtenester

Fensfjorden PPT tilbyr utøvande logopedtenester for barn, elevar og vaksne etter helselovgiving og opplæringslova. 

Frå august 2021 har Fensfjorden PPT denne tenesta for kommunane, Fedje, Gulen, Masfjorden og Modalen. Austrheim er vertskommune for denne interkommunale tenesta.

Tilvising til logoped:
Skjema for logopedsaker (pdf)

Samarbeidspartnarar

PPT samarbeider med andre kommunale tenester som barnevern, helsesjukepleiar og kommunepsykolog. Eksterne samarbeidspartnarar er til dømes Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk for Nordhordland (BUP) og Statped Vest.

Elev i vidaregåande skule?

Elevar i vidaregåande skule må vende seg til den fylkeskommunale tenesta (www.vestlandfylke.no).

Kva seier lova ?

Lovgrunnlag

Opplæringslova §5-6 / barnehagelova §19
PPT skal hjelpe barnehagar og skular i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling, for å leggje opplæringa betre til rette for barn/elevar med behov for særskilt tilrettelegging. PPT skal sørgje for at det vert utarbeidd sakkunnig vurdering (Opplæringslova §5-3 og barnehagelova §19a og 19d) der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

Opplæringslova (lovdata.no)
Barnehagelova (lovdata.no)


Sist oppdatert: 18.01.2024
Publisert: 27.06.2018