HeimSjølvhjelp og innsynAvgifter og gebyr

Avgifter og gebyr

Barnehagesatsar

Satsane gjeld frå 01.04.2021

Grunnlag for utrekning Beløp / prosentsats
Barnehage per barn per månad kr. 3 230,00
Matpengar kr. 308,00
Søskenmoderasjon barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %

Merk at ved utrekning av søskenmoderasjon er søsken i SFO med i rekningsgrunnlaget. 

Ein gjer merksam på at ein betalar for plassen frå og med tildelt oppstartsdato.
1-åringar får oppstartsdato frå og med månaden dei fyller 1 år dersom dette er ynskje frå søkjar. Jfr. barnehagelova § 12 a.

Redusert foreldrebetaling

Det er to ordningar som gjeld redusert pris for barnehageplass frå og med 1. august 2021

  • Gratis kjernetid: Foreldre med samla inntekt under kr 583.650 kan søkja om gratis kjernetid i barnehage for 2, 3, 4 og 5-åringar. Barnet vil i så fall få 20 timar gratis barnehageplass kvar veke. Du må søka for eit barnehageår om gongen og ein kan få innvilga gratis kjernetid frå den månaden barnet fyller 2 år. Dokumentasjon på inntekt må leggjast ved. Søknadsfristen er 1. juni kvart år.
  • Redusert foreldrebetaling: Ingen hushald skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO- /barnehageplass.
  • For SFO søkjer du om redusert betaling på elektronisk skjema (skjema.kf.no).
  • For barnehage søkjer du om gratis kjernetid og redusert betaling på vigilo.no eller via Vigilo mobil app.

    Dokumentasjon skal leggjast ved eller sendast til Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes.
Betalingssatsar for SFO
Foreldrebetaling SFO 2021 gjeld frå 01.04.2021
Opphald til og med 5,9 timar per veke kr. 595
Opphald 6,0 - 9,9 timar per veke kr. 1 181
Opphald 10,0 - 13,9 timar per veke kr. 1 633
Opphald 14 timar per veke og meir kr. 2 372
   
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %

Ingen husstandar med barn i SFO 1.-4. kl. skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO plass.

Betalingssatsar for kulturskulen
Satsane gjeld frå 01.08.2021 til 31.07.2022  
Elevbetaling per skuleår - skuleelevar kr. 2 427
Elevbetaling per skuleår - vaksne elevar (etter vidaregående) kr. 3 641
Lagsbetaling for barne- og ungdomslag per time kr. 320
Lagsbetaling for vaksne lag per time kr. 433

Lagsbetaling gjeld kor, korps og grupper som kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen

Søskenmoderasjon i kulturskulen er 30%

Redusert eigenbetaling i kulturskulen

Hushald med inntekt lågare enn den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar - brutto per år - kan søkje kulturskulen om redusert eigenbetaling, inntil 50% av gjeldande sats, for barn opp til 16 år med plass i kulturskulen.

Frå 1.august 2018 er denne summen kr. 533 500 pr. år. Prosentvis reduksjon vert gjeve etter denne stigen:

kr. 533 500 - 500 000 - - 10% reduksjon

kr. 499 999 - 465 000 - - 20% reduksjon

kr. 464 999 - 430 000 - - 30% reduksjon

kr. 429 999 - 390 000 - - 40% reduksjon

Under kr. 390 000 - - - - -50% reduksjon

Med søknaden må det følgja skatteoppgjer/ likning for hushaldet for førre kalenderår. Frist for å søkja er 1. august. Som hovudregel gjeld søknaden ut skuleåret. Søknadsskjema finn du under Elektroniske skjema.

Eigenbetaling for pleie og omsorg

Satsane gjeld for 2021

Heimehjelp / Praktisk hjelp i heimen 
Inntektsgrunnlag 1G kr. 101 351  pr. 1. mai 2020  
Inntil 2G (under kr 202 702) Statleg sats time / kr 210 per mnd
mellom 2G og 3G (kr 202 703 til kr 304 053) kr 283 per time / kr 762 per mnd
mellom 3G og 4G (kr 304 054 til kr 405 404) kr 353 per time / kr 1.413 per mnd
mellom 4G og 5G (kr 405 405 til kr 506 755) kr 429 per time / kr 1.718 per mnd
Over 5G (kr. 506 755 og over) kr 429 per time / kr 1.718 per mnd
   
Matombringing / Sal av mat (levert frå Masfjorden sjukeheim) 
Pr. frukost / kvelds kr 43
Middag med dessert kr 87
Besøkande og tilsette kr 103
   
Opphald på Masfjorden sjukeheim 
Korttidsopphald døgn Statlege satsar(lovdata.no) kr 175
Dagopphald/nattopphald Statlege satsar(lovdat.no) kr 95
Langtidsopphald etter Forskrift om vederlag for opphald i institusjon(lovdata.no)  
Dagsenter / aktivitetsopphald (inkl. middag og skyss) - Statlege satsar(lovdata.no) kr 142
Maksimal eigendel for opphald i sjukeheim  kr 65 000 per mnd
   
Tryggleiksalarm kr 380 per månad
 - Inntekt under 2G (kr 187 268)  kr 217 per månad
For dei som får tenesta som erstatning for lovpålagte tenester, er tenesta gratis.  
   
Husleige i omsorgsbustad (frå 1.04.21) ( auke på 2,7 %) kr 6 685 per mnd
   
Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 5.350 utan moms 6.687,50 med moms
     
Fastavgift vassmålar 2.500 utan moms 3.125,00 med moms
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter 13,50 utan moms 16,88 med moms
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden, pris pr. m3 400 utan moms 500,00 med moms
Tilknytningsavgift 19.400 utan moms 24.250,00 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
 Avlaup
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 3.600 utan moms 4.500 med moms
     
Vatn ut, pris pr kubikkmeter 16,50 utan moms 20,63 med moms
Tilknytningsavgift 25.000 utan moms 31.250 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Slamgebyr privat 792 utan moms 990 med moms
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar 320 utan moms 400 med moms
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter 2.995 utan moms 3.743,75 med moms
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 525 utan moms 655 med moms
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter 5.990 utan moms 7.487,50 med moms
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 1.047 utan moms

1.308,75 med moms

     
Feiing / brannsyn 590 utan moms 737,50 med moms
 Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2021 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.488 utan moms 4.360 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering 3.088 utan moms 3.860 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.168 utan moms 3.960 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering 2.768 utan moms 3.460 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering 3.808 utan moms 4.760 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering 3.408 med moms 4.260 med moms
Hytterenovasjon 1.744 utan moms 2.180 med moms
 
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
 
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside.
Takstar for levering av vatn til private brønnar

Det er mogeleg for næringsliv, bustader og fritidsbustader i Gulen og Masfjorden å få levert vatn etter fyljande satsar (gjeld for 2020):

  • Eit lass vatn med mannskapsbil (ca. 2500 l) inntil 2 timer kr 2200,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1100,- pluss mva. pr. time.
  • Eit lass vatn med tankbil (ca. 8 000 l) inntil 2 timer kr 2700,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1250,-  pluss mva. pr. time.

Dette tilbodet er eit supplement utover den ordinære beredskapen som brannvesenet er forplikta å ha i kommunane. Dette betyr at dei ordinære oppgåvene til brannvesenet alltid vil ha 1. prioritet.

Responstida frå bestilling til levering er inntil 24 timar. Om ein har eit akutt behov for vatn - det vil sei at ein ikkje kan vente inntil 24 timar - må ein rekne eit ekstragebyr tilsvarande prisane over.

 

Tekst: Sigvald Kvinge, brannsjef.

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Gebyrregulativ for 2021

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)

Husleige kommunale bustader

Masfjorden kommune har utleigebustader fleire stader i kommunen. Prisane varierer avhengig av plassering, storleik og standard.

Ta kontakt med kommunen ved Tenestetorget på tlf. 56166200 om du er interessert i å leiga kommunal bustad, eller send ein e-post til post@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 06.11.2020
Publisert: 24.04.2018