Avgifter og gebyr

Eigedomsskatt

Masfjorden kommune har ikkje eigedomsskatt på hus og hytte.

Det vert skrive ut eigedomsskatt på næringseigedom, kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum, jf. eigedomsskattelova § 3 første ledd bokstav d.

Den alminnelege skattesatsen for eigedomsskatt er 7 promille, jf. eigedomsskattelova § 11 første ledd.

Eigedomsskatt vert fakturert i 4 terminar

Barnehagesatsar

Satsane gjeld frå 01.01.2023

Grunnlag for utrekning Beløp / prosentsats
Barnehage per barn per månad kr. 2 900,-
Matpengar kr. 328,-
Søskenmoderasjon barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon frå og med barn nr. 3 50 %
Gebyr for barn henta for seint, pr. påbegynt halvtime kr. 272,-

Merk at ved utrekning av søskenmoderasjon er søsken i SFO med i rekningsgrunnlaget. 

Ein gjer merksam på at ein betalar for plassen frå og med tildelt oppstartsdato.
1-åringar får oppstartsdato frå og med månaden dei fyller 1 år dersom dette er ynskje frå søkjar. Jfr. barnehagelova § 12 a. 
Gratis barnehageplass for 3.barn dersom ein har tre barn i barnehagen samtidig, gjeldande frå nytt barnehageår. 

Redusert foreldrebetaling

Det er to ordningar som gjeld redusert pris for barnehageplass frå og med 1. august 2023

  • Gratis kjernetid: Foreldre med samla inntekt under kr 615.590 kan søkja om gratis kjernetid i barnehage for 2, 3, 4 og 5-åringar. Barnet vil i så fall få 20 timar gratis barnehageplass kvar veke. Du må søka for eit barnehageår om gongen og ein kan få innvilga gratis kjernetid frå den månaden barnet fyller 2 år. Dokumentasjon på inntekt må leggjast ved. Søknadsfristen er 1. juni kvart år.
  • Redusert foreldrebetaling: Ingen hushald skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO- /barnehageplass.
  • For SFO søkjer du om redusert betaling på elektronisk skjema (skjema.kf.no). Dette skjema skal ikkje nyttast for søknad som gjeld barnehage! 
  • For barnehage søkjer du om gratis kjernetid og redusert betaling på vigilo.no eller via Vigilo mobil app.

    Dokumentasjon skal leggjast ved eller sendast til Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes.
Betalingssatsar for SFO
Foreldrebetaling SFO 2023gjeld frå 01.04.2023
Opphald til og med 5,9 timar per veke kr. 634
Opphald 6,0 - 9,9 timar per veke kr. 1 258
Opphald 10,0 - 13,9 timar per veke kr. 1 739

Opphald 14 timar per veke og meir

kr. 2 526

Matpenger

kr. 118

Ekstratimer, SFO

kr. 89

 

 
Søskenmoderasjon for barn nr. 2 30 %
Søskenmoderasjon fra og med barn nr. 3 50 %

Ingen husstandar med barn i SFO 1.-4. kl. skal betala meir enn 6 % av inntekta si for ein SFO-plass. Elevar i 5.-7. klasse med særskilde behov skal ha tilbod om gratis SFO-plass.
Elevar i 2.klasse skal få 12 timar gratis SFO frå hausten 2023. 

Betalingssatsar for kulturskulen
Satsane gjeld frå 01.08.2022 til 31.07.2023  
Elevbetaling per skuleår - skuleelevar kr. 2 492
Elevbetaling per skuleår - vaksne elevar (etter vidaregående) kr. 3 739
Lagsbetaling for barne- og ungdomslag per time kr. 328
Lagsbetaling for vaksne lag per time kr. 445

Lagsbetaling gjeld kor, korps og grupper som kjøper dirigent- og instruktørtenester gjennom kulturskulen

Søskenmoderasjon i kulturskulen er 30%

Redusert eigenbetaling i kulturskulen

Hushald med inntekt lågare enn den til ei kvar tid gjeldande satsen for gratis kjernetid i barnehagar - brutto per år - kan søkje kulturskulen om redusert eigenbetaling, inntil 50% av gjeldande sats, for barn opp til 16 år med plass i kulturskulen.

Frå 1.august 2022 er denne summen kr. 583 650 pr. år. Prosentvis reduksjon vert gjeve etter denne stigen:

kr. 583 650 - 550 000 - - 10% reduksjon

kr. 549 999 - 510 000 - - 20% reduksjon

kr. 509 999 - 470 000 - - 30% reduksjon

kr. 469 000 - 430 000 - - 40% reduksjon

Under kr. 430 000 - - - - -50% reduksjon

Med søknaden må det følgja skatteoppgjer/ likning for hushaldet for førre kalenderår. Frist for å søkja er 1. september. Som hovudregel gjeld søknaden ut skuleåret. Søknadsskjema finn du under Elektroniske skjema.

Eigenbetaling for pleie og omsorg

Satsane gjeld for 2022

Heimehjelp / Praktisk hjelp i heimen 
Inntektsgrunnlag 1G kr. 106 399  pr. 1. mai 2022  
Inntil 2G (under kr 212 798) Statleg sats time / kr 215 per mnd
mellom 2G og 3G (kr 212 799 til kr 319 197) kr 291 per time / kr 783 per mnd
mellom 3G og 4G (kr 319 198 til kr 425 596) kr 363 per time / kr 1.452 per mnd
mellom 4G og 5G (kr 425 597 til kr 531 995) kr 441 per time / kr 1.764 per mnd
Over 5G (kr. 531 996 og over) kr 441 per time / kr 1.764 per mnd
   
Matombringing / Sal av mat (levert frå Masfjorden sjukeheim) 
Pr. frukost / kvelds kr 44
Middag med dessert kr 89
Besøkande og tilsette kr 106
   
Opphald på Masfjorden sjukeheim 
Korttidsopphald døgn Statlege satsar(lovdata.no) - Fribeløp kr 9100,- kr 180
Dagopphald/nattopphald Statlege satsar(lovdat.no) kr 100
Langtidsopphald etter Forskrift om vederlag for opphald i institusjon(lovdata.no)  
Dagsenter / aktivitetsopphald (inkl. middag og skyss) - Statlege satsar(lovdata.no) kr 146
Maksimal eigendel for opphald i sjukeheim  kr 54 400 per mnd
   
Tryggleiksalarm og velferdsteknologi kr 390 per månad
 - Inntekt under 2G (kr 187 268)  kr 222 per månad
For dei som får tenesta som erstatning for lovpålagte tenester, er tenesta gratis.  
   
Husleige i omsorgsbustad (frå 1.04.22) ( auke på 2,7 %) kr 6 865 per mnd
   
Støttekontakt / fritidskontakt kr 200 per time
   
Vassavgift
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 5.680 utan moms 7.100,00 med moms
     
Fastavgift vassmålar 2.650 utan moms 3.312,50 med moms
Vatn inn i bygning, pris pr kubikkmeter 14,50 utan moms 18,13 med moms
Sal av vatn til kundar som ikkje har abonnement i Masfjorden, pris pr. m3 425 utan moms 531,25 med moms
Tilknytningsavgift 20.430 utan moms 25.537,50 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
 Avlaup
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
  Minimumsgebyr  
Årsavgift for bustad og fritidsbustad 3.840 utan moms 4.800 med moms
     
Vatn ut, pris pr kubikkmeter 17,50 utan moms 21,88 med moms
Tilknytningsavgift 26.340 utan moms 32.925 med moms
Bustad og fritidsbustad 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Bustad og fritidsbustad større enn 70 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 0 - 70 kvm 50% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 71 - 200 kvm 100% av minimumsgebyr
Næring, forretning, kontor, landbruk og naust 201 - 1000 kvm 200% av minimumsgebyr
Slamtømming, feiing og brannsyn
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Slamgebyr privat, tømming kvart 4.år  504 utan moms  
Slamgebyr privat, tømming kvart 2. år 1.008 utan moms  
Slamgebyr privat, tømming kvart år 2.016 utan moms  
Slamgebyr per kubikkmeter frå kommunale avskiljarar 360 utan moms 450 med moms
Ekstratømming inntil 4,5 kubikkmeter 3.358 utan moms 4.198 med moms
Ekstratømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 588 utan moms 735 med moms
Naudtømming inntil 4,5 kubikkmeter 6.716 utan moms 8.395 med moms
Naudtømming over 4,5 kubikkmeter per kubikkmeter 1.174 utan moms

1.468 med moms

     
Feiing / brannsyn 620 utan moms 775,00 med moms
 Renovasjon - NGIR
Gerbyrsatsar for 2023 - Alle prisar er i norske kroner (NOK)
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, utan heimekompostering 4.320 utan moms 5.400 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 140 l, med heimekompostering 3.888 utan moms 4.860 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, utan heimekompostering 3.984 utan moms 4.980 med moms
Restavfall kvar 4. veke, 140 l, med heimekompostering 3.552 utan moms 4.440 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, utan heimekompostering 4.656 utan moms 5.820 med moms
Restavfall kvar 2. veke, 240 l, med heimekompostering 4.224 med moms 5.280 med moms
Hytterenovasjon 1.920 utan moms 2.400 med moms
 
Rabatt for heimekompostering er kr. 400 utan moms, kr. 500 med moms
Rabatt for sjeldnare tømming er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
Tillegg for større dunk er kr. 320 utan moms, kr. 400 med moms
 
Faktura for renovasjonsgebyr vert sendt frå Renovasjon i Nordhordland, Gulen og Solund (NGIR). Trykk på lenka for å sjå NGIR si heimeside.
Takstar for levering av vatn til private brønnar

Det er mogeleg for næringsliv, bustader og fritidsbustader i Gulen og Masfjorden å få levert vatn etter fyljande satsar (gjeld for 2020):

  • Eit lass vatn med mannskapsbil (ca. 2500 l) inntil 2 timer kr 2200,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1100,- pluss mva. pr. time.
  • Eit lass vatn med tankbil (ca. 8 000 l) inntil 2 timer kr 2700,- pluss mva. Går oppdraget utover 2 timer kjem eit tillegg på kr 1250,-  pluss mva. pr. time.

Dette tilbodet er eit supplement utover den ordinære beredskapen som brannvesenet er forplikta å ha i kommunane. Dette betyr at dei ordinære oppgåvene til brannvesenet alltid vil ha 1. prioritet.

Responstida frå bestilling til levering er inntil 24 timar. Om ein har eit akutt behov for vatn - det vil sei at ein ikkje kan vente inntil 24 timar - må ein rekne eit ekstragebyr tilsvarande prisane over.

 

Tekst: Sigvald Kvinge, brannsjef.

Gebyr for teknisk forvaltningsteneste

Gebyrregulativ for 2023

Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltningsteneste i Masfjorden kommune (pdf)

Husleige kommunale bustader

Masfjorden kommune har utleigebustader fleire stader i kommunen. Prisane varierer avhengig av plassering, storleik og standard.

Ta kontakt med kommunen ved Tenestetorget på tlf. 56166200 om du er interessert i å leiga kommunal bustad, eller send ein e-post til post@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 04.05.2022
Publisert: 24.04.2018