HeimPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarAktuelle høyringarHøyring om auka lokalitetsmasse for oppdrett av matfisk

Høyring om auka lokalitetsmasse for oppdrett av matfisk

Høyring  - Søknad frå Engesund Fiskeoppdrett AS, om løyve til auka maksimalt tillaten biomasse (MTB) i eksisterande anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure på lokalitet 11644 Duesund i Masfjorden.

Søknaden gjeld utviding av maksimalt tillaten biomasse frå 2340 tonn til 3120 tonn i eksisterande anlegg.

Det vert ikkje søkt om endring i arealbruken for anlegget. Noverande anleggsplasseringa vart godkjent etter akvakulturregelverket 03.09.2019.

For meir informasjon vert vist til søknaden. Søknaden er også lagt ut for gjennomsyn på kommunehuset, Masfjordnes, i  tida 19.11.2019 - 17.12.2019. Kontaktperson: Roald Kvingedal, e-post: roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no.

  1. Søknadsbrev
  2. Kart med koordinatar
  3. Oversendingsbrev
  4. Sjøkart
  5. Beredskapsplan for rømming
  6. Beredskapsplan for sjukdom
  7. Miljøovervåking
  8. Dokumentasjonsvedlegg

Høyringsuttale kan sendast på e-post til: post@masfjorden.kommune.no,
eller på elektronisk høyringsskjema som du finn på Masfjorden kommune si heimeside.


Sist oppdatert: 19.11.2019
Publisert: 19.11.2019