HjemPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarAktuelle høyringarKunngjering av offentleg ettersyn av reguleringsplan for Botneneset i Masfjorden kommune

Kunngjering av offentleg ettersyn av reguleringsplan for Botneneset i Masfjorden kommune

Føremålet med planarbeidet er å leggja til rette for om lag 22 bustader i form av rekkjehus og fleirmannsbustader samt tilkomstveg, gangvegar, fortau langs fylkesvegen, og å sikra landbruksområde og friluftsområde mot sjø med meir.

Det vert vist til planskildring av 15.02.2024, plankart og føresegner av 24.01.24 med tilhøyrande utgreiingar og ROS-analyse, sjå lenker nedunder. Naboar og grunneigarar med fleire vil få brev frå kommunen.

Reguleringsplanen med tilhøyrande plandokument ligg ute til offentleg ettersyn frå 18. mars til 14 mai 2024 .

Plankartet
Planomtalen
Føresegnene
Ros-analysen
Moglegheitstudie
Saksframlegg til formannskapet

Konsekvensutgreiing friluftsliv (pdf)
Konsekvensutgreiing kulturminne (pdf)
Konsekvensutgreiing landskap (pdf)
LAY-C01 (pdf)
LAY-C02 (pdf)
LAY-C03 (pdf)
LAY-D01 (pdf)
LAY-D02 (pdf)
LAY-F01 (pdf)

Datarapport for grunnundersøking dagsett 23.01.2024

Konsekvensutgreiing for naturmangfald og naturressursar for Botneneset – rapport 15

Konsekvensutgreiing landbruk/ jordvern av 03.08.2023

Merknadsskjema

 

Kommunen ber om at eventuelle merknader til planframlegget vert sendt innan høyringsfristen den 14. mai 2024 til: Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes eller til post@masfjorden.kommune.no

 

 

Tekst: Sveinung Toft, assisterande rådmann.


Sist oppdatert: 08.04.2024
Publisert: 15.03.2024