HjemPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarAktuelle høyringarHøyring om endra anleggskonfigurasjon på lokalitet Duesund

Høyring om endra anleggskonfigurasjon på lokalitet Duesund

Det er ikkje søkt om endring i maksimal tillaten biomasse.

Engesund fiskeoppdrett AS skriv at fôrflåten som er der i dag har lita kapasitet og dei vil ha inn ei ekstra fôrflåte øst for stålanlegget. Dette område er i dag klarert for taredyrking og vil bli noko redusert for å få plass til flåten. Tareanlegget vert redusert frå 230 m til 195 m. Den sørlege delen av tareanlegget vert flytta omlag 50 m mot sør. Det er ikkje søkt om anna endring på lokaliteten.

Anlegget ligg innafor Masfjorden kommune sin nye arealplan (2018 - 2030) vedteke 09.05.2019.

Søknadsdokument i pdf:
Kart over ny plassering
Søknaden
Oversendingsbrev

Skjema for høyringsuttale (skjema.kf.no)

Søknaden er også lagt ut for gjennomsyn på kommunehuset, Masfjordnes, i tida 22.03 - 22.04.2021. Kontaktperson: Roald Kvingedal, e-post: roald.kvingedal@masfjorden.kommune.no


Sist oppdatert: 19.03.2021
Publisert: 19.03.2021