HjemPolitikk, sjølvhjelp og innsynPlanarbeid og høyringarVedtekne reguleringsplanarKunngjering av godkjent reguleringsplan for Hosteland Vest i Masfjorden kommune

Kunngjering av godkjent reguleringsplan for Hosteland Vest i Masfjorden kommune

I medhald av plan- og bygningslova sin § 12-12 vert det kunngjort at kommunestyret i Masfjorden kommune i møte den 14.12.2023 , i sak 092/2023 har eigengodkjent reguleringsplan for Hosteland Vest i Masfjorden kommune, plan-id 463420210003.

Planen med alle tilhøyrande dokument vert med dette å finna på Masfjorden kommune si heimeside. Dette gjeld plankart av 01.11.2023, føresegner revidert  22.12.2023 samt saksframlegg med vedtak frå kommunestyret sitt møte den 14.12.2023 og planskildring dagsett 22.12.2023.


Føremålet med planen er å leggja til rette for eit nytt bustadfelt med tomter og  tilhøyrande grønstruktur, infrastruktur, veg, småbåtanlegg med meir.

Om klage og verknad av plan 

Vedtaket om eigengodkjenning kan påklagast av den som er part eller har rettsleg klageinteresse, jf plan- og bygningslova § 12-12, 3. ledd. Klagefristen er etter forvaltningslova § 29, 3 veker frå denne kunngjeringa. Eventuell klage bør grunngjevast og skal stilast til Statsforvaltaren i Vestland og skal sendast til:  Masfjorden kommune, Austfjordvegen 2724, 5981 Masfjordnes, eller til post@masfjorden.kommune.no, innan 01.02.2024.

Reguleringsplanen fastset framtidig bruk i området, og er bindande for nye tiltak og utviding  av eksisterande tiltak, jamfør plan- og bygningslova § 12-4. Det vert også vist til plan- og bygningslova § 15-2 og § 15-3, som gjeld krav om innløysing og erstatning for tap ved reguleringsplan.

Plankart (pdf) 
Føresegner (pdf)
Planomtale (pdf) 
Massehandteringsplan 
Saksframlegg frå møte i kommunestyret den 14.12.2023
Protokoll frå møte i kommunestyret den 14.12.2023
Følgjeskriv 

 

 


Sist oppdatert: 18.01.2024
Publisert: 18.01.2024