HjemNyhendeKommunale tilskot på kulturområdet

Kommunale tilskot på kulturområdet

Elektronisk søknadsskjema for kulturmidlar på heimesida under under «Skjema og digital post» eller her: Søknad, kulturmidlar. 

Kulturmidlar

Kulturmidlar er driftstilskot tildelt lag og organisasjonar.

Alle søkjarar må senda inn årsmelding og rekneskap som vedlegg til søknaden. Når du søkjer hakar du av for ålment kulturarbeid og A på side 3 i skjemaet.

Særskilde kulturtiltak

Ein del av summen som er sett av til kulturmidlar er øyremerkt særskilde kulturtiltak i regi av laga. Arrangør av slike kulturtiltak kan gjennom året søkja tilskot frå desse midlane. Gje ein kort presentasjon av tiltaket inkludert budsjett. Ein nyttar same elektroniske skjema som til kulturmidlar, men hakar av for Anna og at søknaden gjeld C: Tilskot til særskilde arrangement på s.3.

Kulturtiltaksmidlar

Dette er midlar som skal stimulera lokalt næringsliv og andre aktørar til å stå som kulturarrangør, slik at ein i kommunen kan tilby varierte og gode kulturopplevingar. Det er sett av kr 100 000 over Kraftfondbudsjettet til slike tiltak for 2024. Ein nyttar same digitale skjema som til kulturmidlar, men hakar av for Anna og C: Tilskot til særskilde arrangement på s.3.

Kulturvernmidlar

Kommunen gjev tilskot til restaurering/istandsetjing av eldre bygningar, bygningsmiljø og andre kulturminne som ligg innan for Masfjorden kommune sine grenser. Eigarar av slike kulturminne kan søkja tilskot frå desse midlane. Det er sett av kr 70 000 til slike tiltak for 2024.

Ein nyttar same digitale skjema som til kulturmidlar, men hakar av for Anna på s.3.

Kandidat til kulturprisen

Har du framlegg til nokon som du meiner fortener kulturprisen? Målet med prisen er å gje ei utmerking til eit lag, ein organisasjon eller ein privatperson som har gjort ein stor innsats innan kunst- og kulturlivet i kommunen. Prisen skal stimulera til auka engasjement for frivillig arbeid.

Rettleiing til søknad

Dessverre er søknadsskjemaet eit fellesskjema for heile regionen, og Masfjorden kommune får ikkje tilpassa skjema til sitt behov.

Ver difor merksam på:

Når du søkjer kulturmidlar: På Tiltaket side 3 kryssar du av ålment kulturarbeid og på A

Når du søkjer særskilde kulturtiltak: På Tiltaket side 3 kryssar du på Anna og C

Når du søkjer kulturtiltaksmidlar: På Tiltaket side 3 kryssar du av på Anna og C

Når du søkjer kulturvernmidlar: På Tiltaket side 3 kryssar du av for Anna

Når du søkjer kulturmidlar: På Vedlegg side 7 er det nok at du sender godkjend rekneskap og årsmelding.

For dei andre kategoriane: På Vedlegg side 7 er det nok at du sender inn budsjett for tiltaket.


Framlegg til kulturpriskandidat sender du direkte til:


Masfjorden kommune Austfjordvegen 2724 5981 Masfjordnes
e-post: post@masfjorden.kommune.no

Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål i samband med søknadsprosessen:

Kulturskulen@masfjorden.kommune.no

56 16 6200/ 97061230

Velkommen som søkjar!


Sist oppdatert: 05.03.2024
Publisert: 05.03.2024