Skjema

Skjema for teknisk, miljø og landbruk

Byggjesak

Byggjesak (www.dibk.no)
Søknad om dispensasjon (skjema.kf.no)

Delesak/Kart og oppmåling

Deling av grunneigedom og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)
Nabovarsel digitalt (www.dibk.no)
Erklæring om rett i fast eigedom (kartverket.no)
Arealoverføring (kartverket.no)
Skøyte (kartverket.no)
Krav om samanslåing av matrikkeleiningar (kartverket.no)
Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (pdf)

Vatn og avlaup

Tilkopling til kommunalt vatn (skjema.kf.no)
Utsleppsløyve frå hus og hytte (skjema.kf.no)

Veg og motorferdsel

Motorfersel i utmark og vassdrag (skjema.kf.no)
Søknad om avkøyrsle frå kommunal veg (skjema.kf.no)
Søknad om graveløyve i offentleg veg (skjema.kf.no)
Søknad om dispensasjon frå byggegrense (www.vegvesen.no)

Landbruk

Tilskotsordningar

Landbruksveg

Andre skjema

Avslag på søknad

Klage på vedtak (skjema.kf.no)

Søknadsskjema for næring og reiseliv

Elektroniske skjema

Kraftfondet - lån/tilskot
Søknad om etableringstilskot
Fyrverkeri - handel og lagring
Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt innan 1. mai. Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Alminneleg skjenkeløyve og serveringsløyve
Salsløyve for alkohol
Skjenkeløyve for einskildhøve/ambulerande
Omsetningsoppgåve for sals- og skjenkeløyver
Kontroll av sals,- skjenke- og tobakksløyve
Avslag på søknad - klage

Skjema for brann, feiing og beredskap

Elektroniske skjema

Feiing og tilsyn av fritidsbustader
Installasjon av eldstad
Fyrverkeri - handel og lagring

Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt innan 1. mai.
Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Avslag på søknad - klage


Sist oppdatert: 15.06.2022
Publisert: 31.08.2018