Skjema

Skjema for teknisk, miljø og landbruk

Byggjesak

Byggjesak (www.dibk.no)
Søknad om dispensasjon (skjema.kf.no)

Delesak/Kart og oppmåling

Deling av grunneigedom og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)
Nabovarsel digitalt (www.dibk.no)
Erklæring om rett i fast eigedom (kartverket.no)
Arealoverføring (kartverket.no)
Skøyte (kartverket.no)

Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (pdf)
Krav om samanslåing av matrikkeleiningar (kartverket.no)

Vatn og avlaup

Tilkopling til kommunalt vatn (skjema.kf.no)
Utsleppsløyve frå hus og hytte (skjema.kf.no)

Veg

Søknad om avkøyrsle frå kommunal veg (skjema.kf.no)
Søknad om graveløyve i offentleg veg (skjema.kf.no)
Søknad om dispensasjon frå byggegrense (www.vegvesen.no)

Landbruk

Tilskotsordningar

Landbruksveg

Eigenfråsegn om konsesjonsfridom ved erverv av fast eigedom (skjema.kf.no)
Søknad om konsesjon ved overtaking av fast eigedom (landbruksdirektoratet.no)
Bakkeplanering - nydyrking (landbruksdirektoratet.no)

Avslag på søknad

Klage på vedtak (skjema.kf.no)

Søknadsskjema for næring og reiseliv

Elektroniske skjema

Kraftfondet - lån/tilskot
Fyrverkeri - handel og lagring
Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt
innan 1. mai.
Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Alminneleg skjenkeløyve og serveringsløyve
Salsløyve for alkohol
Skjenkeløyve for einskildhøve/ambulerande
Omsetningsoppgåve for sals- og skjenkeløyver
Avslag på søknad - klage

Skjema for brann, feiing og beredskap

Elektroniske skjema

Feiing og tilsyn av fritidsbustader
Installasjon av eldstad
Fyrverkeri - handel og lagring

Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt innan 1. mai.
Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Avslag på søknad - klage


Sist oppdatert: 10.11.2020
Publisert: 31.08.2018