Skjema

Elektroniske skjema - felles

Søknad om kommunal bustad
Høyringsuttale
Godtgjering for kommunale møter - ta kontakt med post@masfjorden.kommune.no
Borgarleg vigsel (multiform)
Reiserekning - gjeld frå 22.06.2018 (excel)

Skjema for teknisk, miljø og landbruk

Byggjesak

Byggjesak (www.dibk.no)
Søknad om dispensasjon (skjema.kf.no)

Delesak/Kart og oppmåling

Deling av grunneigedom og rekvisisjon av oppmålingsforretning (pdf)
Nabovarsel digitalt (www.dibk.no)
Erklæring om rett i fast eigedom (kartverket.no)
Arealoverføring (kartverket.no)
Skøyte (kartverket.no)
Krav om samanslåing av matrikkeleiningar (kartverket.no)
Krav om retting av feil og manglar i matrikkelen (pdf)

Vatn og avlaup

Tilkopling til kommunalt vatn (skjema.kf.no)
Utsleppsløyve frå hus og hytte (skjema.kf.no)

Veg og motorferdsel

Motorfersel i utmark og vassdrag (skjema.kf.no)
Søknad om avkøyrsle frå kommunal veg (skjema.kf.no)
Søknad om graveløyve i offentleg veg (skjema.kf.no)
Søknad om dispensasjon frå byggegrense (www.vegvesen.no)

Landbruk

Tilskotsordningar

Landbruksveg

Andre skjema

Avslag på søknad

Klage på vedtak (skjema.kf.no)

Skjema for brann, feiing og beredskap

Elektroniske skjema

Feiing og tilsyn av fritidsbustader
Installasjon av eldstad
Fyrverkeri - handel og lagring

Denne søknaden vert handsama av det lokale brannvesenet og må vere innsendt innan 1. mai.
Sal til forbrukar er berre lovleg i tida 27. – 31. desember, jf. forskrift om handtering av eksplosjonsfarleg stoff § 9-2 og 9-4.
Avslag på søknad - klage


Sist oppdatert: 15.06.2022
Publisert: 31.08.2018