HeimBygg, eigedom og beredskapOppretting av eigedom (deling)

Oppretting av eigedom (deling)

Oppretting av eigedom/overføring av areal

Du kan søkje om oppretting av ny grunneigedom, festetomt, anleggseigedom og arealoverføring frå eigedomen din.

Du kan sende søknad på eiga hand

 • Grunneigar kan søkje om deling og overføring av areal på eiga hand.
 • Alternativt kan andre med fullmakt søkje for deg.

Dette må du sjekke før du søkjer

 • Arealplanstatus for eigedomen
  - sjekk kva for planar og avgjerder som gjeld for eigedomen din.
 • Skredfare
  - sjekk om eigedomen din ligg innanfor aktsemdsområde for skredfare.

Du finn dette ved å søke opp eigedomen din i kartportalen vår (www.nordhordlandskart.no)

Slik søkjer du

 • Om du ønskjer å søkje om deling som ikkje er i samsvar med gjeldande arealplan må du søkje dispensasjon.
  Skjema for søknad om løyve til deling/arealoverføring (pdf)
 • Vidare må du leggje ved situasjonskart der arealet du søkjer frådelt/overført er markert.
 • Søknad om løyve til deling/arealoverføring må nabovarslast.
 • Ved frådeling av byggetomt:
  - Nødvendige erklæringar (privat rett til veg, vatn og avlaup)
  - Godkjent løyve til avkøyring frå offentleg veg.

Om du ikkje finn kartet eller søknadsskjemaet du treng, kan du kontakte oss, så hjelper vi deg.

Sende inn søknad

Søknaden sender du samla på e-post til: post@masfjorden.kommune.no
Dersom du vil sende søknaden i post, sender du den til:

Masfjorden kommune
Austfjordvegen 2724
5981 Masfjordnes

Kva skjer vidare?

Når søknaden er registrert i kommunen, føretek vi ein enkel gjennomgang av saka. Er det manglar i saka, orienterer vi om dette. Treng søknaden handsaming/uttale frå andre offentlege instansar, tek kommunen ansvar for innhenting av desse. Blir det søkt om frådeling av ein landbrukseigedom, må søknaden også handsamast av landbruksetaten med heimel i Jordlova § 12 (lovdata.no)
 
Vedtaket fattast med heimel i plan og bygningslova. Vedtaket stilast til søkjaren med kopi til eventuelle partar som har hatt innspel til søknaden.
 
Når delingsløyve er give, rekvisisjon om oppmålingsforretning er motteke og eventuelle vilkår for delinga er oppfylt, vert eigedomen målt opp.

Oppmålingsforretning

 • Rekvirent, naboar og eventuelle rettshavarar til arealet som skal delast frå/overførast blir kalt inn til oppmålingsforretning per brev minst to veker før tidspunktet for oppsett oppmåling.
 • Er du innkalt kan andre stille på vegne for deg, med skriftleg fullmakt.
 • Det vert halde oppmålingsforretning over eigedomen der partane bidrar til å påvise eksisterande grenser i samsvar med målebrev/skylddelingsforretninger.
 • Nye grenser etter delingsløyve vert påvist og sett av landmålar.
 • Grensemerke blir sett ned i marka og grensepunkta vert målt.
 • Det vert ført protokoll over kva som er klarlagt og avtalt ved forretninga.

Matrikkelføring og tinglysing

 • Etter oppmålingsforretninga er gjennomført og eventuelle vilkår er oppfylt, vert den nye matrikkeleininga ført inn i matrikkelen og sendt til tinglysing.
 • Dersom det er tinglyst uråderett på eigedomen arealet skal delast frå, arealoverførast, eller det er andre tilhøve som hindrar tinglysing, må dette rettast av partane før saka kan sendast til tinglysing.

Matrikkelbrev

 • Når kommunen har fått tilbakemelding på at den nye matrikkeleininga er tinglyst, vert det sendt ut matrikkelbrev til rekvirenten.
 • Partane har 3 vekers klagefrist frå ein har motteke matrikkelbrevet.

Gebyr

 • Søknad om frådeling er gebyrbelagt.
 • Du får eit gebyr for vedtak etter plan- og bygningslova og eit gebyr for oppmålingsforretninga.
 • I tillegg kjem tinglysingsgebyr. 

Skøyte


Sist oppdatert: 03.11.2020
Publisert: 02.11.2020